کاشی تکسرام

Iran

تهران - تهران

خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، خیابان بابک شرقی ،پلاک ۲۶، واحد ۵

(۰۳۱) ۳۷۶۰۸۶۱۰-۱۳

(۰۲۱) ۲۲۹۲۳۱۰۱

۰۲۱۲۲۹۲۲۵۶۹

http://www.takceram.co.ir